TAM BİLDİRİ METNİ YAZIM KURALLARI VE GEREKLİLİKLER

 1. Yazarlar, yükledikleri dosyalara yönelik ön kontrol aşamasında kendilerinden istenilen değişiklikleri 15 gün içerisinde tamamlayıp sisteme yüklemedikleri takdirde gönderilen çalışmaların düzenleme aşamasına geçmeden reddedileceğini kabul eder.
 2. Yüz yüze ve online olarak gerçekleşecek olan Kongrenin dili Türkçe ve İngilizcedir.
 3. Bildirinin başlığı, metnin içeriğine uygun ve anlaşılır olmalıdır. Bildiri  MS Word formatında gönderilmelidir.
 4. Metinlerdeki referanslar ve alıntılar APA 6.0 formatında hazırlanmalıdır.
 5. Yazarlara ilişkin hiçbir bilgi bildirinin yazıldığı “Tam Metin” dosyasında yer almamalıdır. Bu bilgilere Yazar Bilgileri başlıklı dosyada yer verilmelidir.
 6. Yazar bilgileri dosyasında yer alması gereken bilgiler:
  – Yazarların Adı Soyadı, Unvanı, Kurumu, E-Posta Adresi, ORCID No
  – Sadece Ampirik Araştırmalarda ETİK KURUL ADI, KARAR NUMARASI ve TARİH BİLGİSİ,
  – VARSA PROJE NUMARASI, DESTEKLEYEN KURUM ve PROJE ADI
 7. Birden fazla yazarlı çalışmalarda yazarların çalışmaya katkı düzeyleri (çalışma konusunu belirleme, araştırma deseni, veri toplama, verilerin analizi ve çalışmanın raporlanması görevlerinden hangi görevlerde yer aldıkları) niteliksel ve yüzdelik olarak belirtilmeli ve tüm yazarlar tarafından imzalı şekilde dilekçe formatında hazırlanmalıdır.
 8. Çıkar çatışması olup olmadığı beyanı ve varsa teşekkür edilen kişi ya da kurum adları ayrı bir dosya şeklinde ve tüm yazarlar tarafından imzalı şekilde dilekçe formatında hazırlanmalıdır.
 9. Tam metin bildiriler için sıra aşağıdaki gibi olmalıdır:
  * Türkçe dilinde hazırlanan bildiriler için
  Türkçe başlık (büyük harf/kalın/Calibri/14 punto)
  İngilizce başlık (ilk harf büyük/italik/Calibri/12 punto)
  Öz (Türkçe)
  Anahtar Kelimeler (Calibri/9 punto)
  Extended Abstract (İngilizce olarak 750-1000 kelime arasında olmalıdır)
  Key Words (Calibri/9 punto)

  * İngilizce dilinde hazırlanan bildiriler için
  İngilizce başlık (büyük harf/kalın/Calibri/14 punto)
  Türkçe başlık (ilk harf büyük/italik/Calibri/12 punto)
  Key Words (Calibri/9 punto)
  Öz (Türkçe)
  Anahtar Kelimeler (Calibri/9 punto)
 10. Özet içerisinde amaç, yöntem ve elde edilen sonuca kısaca yer verilmelidir.
 11. Bildirinin ana metninde Giriş, Yöntem, Bulgular, Tartışma ve Sonuç, Kaynakça ve varsa Ekler bulunmalıdır.
 12. Çalışmalar, özet ve kaynakça dâhil 9.000 kelimeyi geçmemelidir.
 13. Kaynakça yeni bir sayfada başlamalıdır. Kaynakça ifadesi kalın olarak büyük harflerle yazılmalıdır. Kaynaklarda satır aralığı önce 0nk sonra 8nk olarak şekilde ayarlanmalıdır. Metin içinde yer almayan kaynaklar, kaynakçaya eklenmemelidir. Kaynakçada, yer alan eserlerin bilgileri eksiksiz bir şekilde eklenmelidir. Çalışmayla ilgili varsa ekler, kaynakçadan sonra yeni bir sayfadan başlayarak eklenmelidir.
 14. Bildiri başlığına dipnot düşülerek bildirinin türü Calibri ile 9 punto olarak yazılmalıdır.
 15. Sayfalara numara verilmemelidir.
 16. Bildiriler gönderilirken başvuru aşamasında İntihal Raporu eklenmelidir. Bildirinin değerlendirme sürecinin başlatılabilmesi için iThenticate, Turnitin ya da başka bir program tarafından alınan intihal raporunda benzerlik oranı en fazla %15 olmalıdır. Gereken durumlarda kurul bildiriyi intihal denetiminden geçirebilir. İlgili kriterleri sağlamayan çalışmalar “yazara düzeltme için geri gönderilebilir” ya da “reddedilebilir”. Düzeltme için geri gönderilen bildiriler 15 gün içerisinde düzeltilmelidir.
 17. Genişletilmiş İngilizce özet birden fazla paragraftan oluşuyorsa, ilk paragrafın satır girdisi olmamalıdır. Sonraki paragrafların ilk satır girdisi 1,25 cm içeriden başlamalıdır.
 18. İngilizce olarak hazırlanmış çalışmalar için genişletilmiş İngilizce özete gerek yoktur.
 19. Başlıklar, özetler ve anahtar kelimeler yazıldıktan sonra, ‘Giriş’ ile başlamalıdır. GİRİŞ başlığı kalın olarak yazılmalıdır. Girişten itibaren; grafikler ve tablolar dışında metnin tüm bölümleri iki yana hizalanmalı ve paragraf girintisinden 1 cm boşluklu ve 10 punto boyutunda yazılmalıdır.
 20. Metin A4 formatında yazılmalı, paragraf alanı 0nk, 1,1 satır aralığı ve 10 punto büyüklüğünde Calibri ile yazılmalıdır. Gerekirse, dipnotlar 9 punto büyüklüğünde yazılabilir. Her paragraftan sonra 1 satır boşluk bırakılmalıdır. Sayfa düzeni, üstten ve alttan 3,5 cm, soldan ve sağdan 2,5 cm olacak biçimde hizalanmalıdır.
 21. Doğrudan alıntılar tırnak içinde verilmelidir; 5 satırdan kısa alıntılar metin içinde, uzun alıntılar blok halinde, 1 satır aralığıyla ve metnin içine soldan ve sağdan girintili şekilde yerleştirilmelidir.
 22. Bölüm başlığı ve alt başlık sola hizalı olarak bırakılmalıdır. Bölüm başlıkları 1, 2, 3 vb. olarak numaralandırılmalıdır. Formüller ve denklemler çalışmanın başından itibaren numaralandırılmalıdır; formül ve denklem sayıları parantez içinde ve sağa hizalanmalıdır. Tablolar, grafikler ve şekiller başından sonuna kadar numaralandırılmalıdır (Tablo 1 :, Grafik 1 :, vb.) İki nokta üst üste işaretinden sonra, ilk harf büyük ve metin kalın olmalıdır. Tabloların, grafiklerin ve şekillerin başlıkları üstte ve ortada olmalıdır. Tablolar, grafikler veya şekiller alıntılanıyorsa, kaynak sağ altta 9 punto ile belirtilmelidir. Tablolar renklendirilmemelidir.
 23. Başlık ile ilk paragraf arasına boşluk bırakılmamalıdır. Başlık sonrasındaki ilk paragrafa “ilk satır girdisi” verilmemelidir. Sonraki paragraflarda ilk satır girdisi 1,25 cm olarak ayarlanmalıdır.
 24. Metin içi kaynak gösterme (Aktaş, 2017, s. 50), (Biolcati & Passini, 2018, s. 34), (Bolter, MacIntyre, Gandy, & Schweitzer, 2006, s. 34) şeklinde ifade edilmelidir.