Tam Metin Formatı

I.ULUSAL İLETİŞİM BİLİMİ VE İNTERNET ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ ARAŞTIRMALAR KONGRESİ TAM METİN YAZIM KURALLARI

Tam metnin yazım dili Türkçedir.  Metinlerin 7.000- 10.000 sözcükten oluşması öngörülmektedir.

YAZIM KURALLARI:

1.Çalışmalar MS Ofisinde yazılmalıdır; başlık, özet, anahtar kelimeler, ilgili bilimsel alan ana metni (giriş, yöntem, bulgular, tartışma ve sonuç), referanslar ve varsa ekleri içermelidir.

2.İlk sayfada çalışma başlığı ortalanmalı, kalın ve büyük harflerle ve 14 punto Calibri ile yazılmalıdır. Başlığın sağ altına 9 punto ve ortalanmış olarak yazar (lar) ın derecesi, adı, soyadı, kurum bilgileri ve şehir yazılmalıdır; iletişim bilgileri ve e-posta adresleri 9 punto ile dipnot halinde verilmelidir. (Örnek için link.)

3.Başlık ve yazar(lar)ın adının altına 150-200 kelimelik özet ve en az üç parça en fazla beş adet anahtar kelime 9 punto Calibri ile yazılmalıdır. Yazarlar ve çalışma veya teşekkür hakkında açıklamalar dipnot olarak yazılır.

4.Başlık, özetler ve anahtar sözcükler yazıldıktan sonra ilk sayfa Giriş ile başlamalıdır. Girişten itibaren; metin bölümleri, grafikler ve tablolar dışında hizalanmış olmalı ve paragraf girintisinden 1 cm aralıklı ve 10 yazı tipi boyutunda yazılmalıdır.

5.Metin A4 formatında, paragraf aralığı 0 nk, 1,1 satır aralığı ve 10 punto Calibri ile yazılmalıdır. Gerekirse dipnotlar 9 punto yazılabilir. Sayfa düzeni, yukarıdan ve aşağıdan 3,5 cm, soldan ve sağdan 2,5 cm hizalanmalıdır. Sayfalara numara verilmemelidir.

6.Doğrudan alıntılar ters virgülle yazılmalıdır; 5 satırdan küçük alıntılar satır aralığına, uzun alıntılar blok halinde, tek satır aralıklı, soldan ve sağdan metin içinde yer almalıdır.

7.Bölüm başlığı ve alt başlığı sola dayalı olmalı ve ilk harf büyük olmalıdır. Bölüm başlıkları – Giriş ve Sonuç hariç – 1, 2, 3 vb. Şeklinde numaralandırılmalıdır. Formüller ve denklemler çalışmanın başından itibaren numaralandırılmalıdır; formül ve denklem numaraları parantez içinde ve sağa dayalı olarak hizalanmalıdır. Tablolar, grafikler ve şekiller baştan sona numaralandırılmalı (Tablo 1 :, Grafik 1 :, vb.) Ve iki nokta üst üste işaretinden sonra ilk harf büyük ve koyu olarak isimlendirilmelidir. Tabloların, grafiklerin ve şekillerin başlıkları üstte ve ortalanmalıdır. Tablolar, grafikler veya şekiller alıntılanmışsa, kaynak sağ altta 9 punto büyüklüğünde belirtilmelidir. Tablolar renklendirilmemelidir.

8.Metinler içindeki kaynakça ve alıntılar APA 6.0 formatında hazırlanmalıdır.

 • 8.1. Metin içi kitap, çeviri kitap, editörlü kitap, makale, tez, bildiri kaynak gösterme;       
  • Tek yazarlı (Aktaş, 2017, s. 50),
  • İki yazarlı (Şentürk & Aktaş, 2018, s. 34),
  • Üç yazarlı (Öztürk, Öymen & Şener, 2006, s. 34) şeklinde ifade edilmelidir. 
 • 8.2. Metin içi internet kaynağı gösterme;

9.Kaynakça yeni bir sayfada başlamalıdır. Kaynakça ifadesi kalın olarak büyük harflerle yazılmalıdır. Kaynaklarda satır aralığı önce 0nk sonra 8nk olarak şekilde ayarlanmalıdır. Metin içinde yer almayan kaynaklar, kaynakçaya eklenmemelidir. Kaynakçada, yer alan eserlerin bilgileri eksiksiz bir şekilde eklenmelidir.

 • 9.1. Kitap
  • Altunışık, R., Özdemir, Ş. & Torlak, Ö. (2011). Pazarlamaya Giriş. Sakarya Yayıncılık.
 • 9.2. Çeviri Kitap
  • Bahtin, M. M. (2004). Dostoyevski poetikasının sorunları (Çev.C. Soydemir) İstanbul: Metis
 • 9.3. Editörlü Kitap
  • Hallinan, M. T. (Ed.). (2006). Handbook of the sociology of education. New York: Springer.
 • 9.4. Makale
  • Baş, M. (2008). Spor Sponsorluğu ve Spor Federasyonlarının Sponsorluğa Bakışı Üzerine Bir      Araştırma. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 10(3), 11-124.
 • 9.5. Bildiri
  • Alagöz, S. B. & Öz, M. (2005). Market Markalarının Gelişimi ve Tüketiciler Üzerindeki Etkileri Üzerinde Bir Alan Araştırması. MYS’ 2005 – Marka Yönetimi Sempozyumu 14-15 Nisan Bildiriler Kitabı (s.479-485). Gaziantep: TMMOB Makina Mühendisleri Odası.
 • 9.6. Tez
  • Aktan, M. (2017). Basketbol Sponsorluğunun Marka İmajına Etkisi: Muratbey Uşak Sportif Basketbol Takımı Örneği (Yüksek Lisans Tezi). İstanbul: Marmara Üniversitesi. https://tez.yok.gov.tr Tez No:462631 (Erişim tarihi: 10 Aralık 2019)
 • 9.7 İnternet Kaynağı
  • https://dergipark.org.tr/tr/pub/intjscs/issue/28130/299735 (Erişim Tarihi: 10 Aralık 2019)